سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
30 فروردین 1360 "راه کارگر" چه می‌گوید؟، جمعی از مسوولین، اعضاء، سمپاتها و هواداران "راه کارگر"
آذر 1361 انترناسیونالیسم پرولتری (در تئوری و عمل)
19 آبان 1361 بمناسبت سومین سالگرد انتشار نشریه راه کارگر در ایران
در برابر رویزیونیسم و تز سوسیال امپریالیسم، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 2
در پیرامون تئوری انقلاب و شرایط عینی انقلاب، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 3
بهمن 1365 دفتر فعالیتهای دموکراتیک، سال دوم، شماره 11
24 شهریور 1359 دو مقاله پیرامون تناقضات اندیشه "راه کارگر"، دو تن از کادرهای سابق راه کارگر
راه رشد غیرسرمایه‌داری، حزب توده و رهبران سازمان فدایی-اکثریت
فروردین 1366 طرح برنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، فروردین 1366
آبان 1358 فاشیسم، کابوس یا واقعیت، 1
آبان 1358 فاشیسم، کابوس یا واقعیت، 2
آبان 1358 فاشیسم، کابوس یا واقعیت، 3
آبان 1358 فاشیسم، کابوس یا واقعیت، 4
آذر 1358 فاشیسم، کابوس یا واقعیت، 5
04 اسفند 1364 فشرده تحقیقات و ارزیابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن
آذر 1361 مرحله انقلاب ایران
زمستان 1363 مرزهای ارتجاع و مرزهای هویت ما، 1361، چاپ سوم
آبان 1358 ولایت فقیه