سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
فروردین 1353 آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر
1358 ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا
1358 از خلق ترکمن
استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
آبان 1376 اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون‌تشکیلاتی اعضاء و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق – شاخه تبریز
آبان 1352 اسنادی از چریکهای فدائی خلق پیرامون سیستم پلیس سیاسی و تجارب بازجوئی
05 اسفند 1358 اشرف دهقانی: بازمانده‌ای از دوران کودکی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – شاخه کردستان
اعترافات مسعود بطحائی
اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده
اقتصاد سیاسی 1 – روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری، 2- سرمایه‌داری
فروردین 1353 اندیشه رفیق "مائوتسه دون" و انقلاب ما، نبرد خلق
بهمن 1358 انفعال سیاسی در پوشش «مشی توده‌ای»، نقدی بر: "نقد" سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
زمستان 1358 انقلاب الجزایر، ص. ع.
بهار 1353 انقلاب ویتنام، مسائل اساسی و تکالیف اصلی، لودوان دبیر اول حزب کارگران ویتنام، 1973
آذر 1357 باز هم درباره وظایف اساسی...، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
اسفند 1357 بحثی در باره سندیکا
خرداد 1363 بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، خرداد ماه 1353
اسفند 1351 پاره‌ای از تجربیات جنگ چریکی در ایران، چریکهای فدائی خلق، چاپ دوم
مرداد 1358 پاسخ به "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"
مرداد 1358 پاسخ به مصاحبه با اشرف دهقانی
دی 1357 پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357
دی 1356 پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
فروردین 1357 پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
فروردین 1356 پیام سازمانهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
اسفند 1357 پیش به سوی مبارزه ایدئولوژک ضامن وحدت جنبش کمونیستی
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تحلیل تاکتیکی ضربات به چریکهای فدایی خلق
تحلیل درگیری مازندران
فروردین 1355 تز گروه جزنی، مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده‌ترین وظایف کمونیستهای ایران در شرایط کنونی، تنظیم شده در پائیز 1346
تشکیل پایگاه در مازندران و ضرباتی که به این پایگاهها وارد آمد
تصادف با ماشین و درگیری با مردم
خرداد 1357 جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده
آذر 1357 جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
شهریور 1357 جنبش خلق و طبقه کارگر، تحلیلی از بیمه کارگران، گزارشی از اعتصاب در ماشینسازی تبریز، چند خبر
اردیبهشت 1354 جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن
خرداد 1355 جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7
1358 جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم
1394 چریک باز مصلوب (مروری بر زندگی و اندیشه‌های چریک فدایی خلق، شهید بنیان‌گذار، حسن ضیاء ظریفی)، نسرین ناصری
آذر 1356 چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356
مرداد 1352 خاطرات یک چریک در زندان، چریکهای فدائی خلق
آبان 1358 خبرنامۀ کردستان 1 تا 12
اردیبهشت 1357 در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357
مرداد 1352 درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352
25 اردیبهشت 1358 درباره جنبش چپ انقلابی شیلی MIR
دربارۀ بحران درون سازمان چریک‌های فدائی خلق و ریشه‌های آن، قسمتی از مباحث و اسناد نخستین پلنوم سازمان چریکهای فدائی خلق، گروهی از هوادارن
فروردین 1359 دربارۀ حزب طبقه کارگر
دی 1355 درگیری پایگاه فرح‌آباد ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان (رفیق مریم، دی ماه 1355)
26 اردیبهشت 1355 درگیری پایگاه کن 26 اردیبهشت 1355