سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
09 اسفند 1349 بازجویی از احمد فرهودی
بازجویی از اعظم روحی آهنگران
بازجویی از ایرج صالحی
22 اسفند 1349 بازجویی از ایرج نیری
بازجویی از بهزاد کریمی
02 اسفند 1342 بازجویی از بیژن جزنی
بازجویی از حسن سرکاری
25 دی 1355 بازجویی از حسن فرجودی
24 فروردین 1356 بازجویی از حسین صفاری
16 آبان 1350 بازجویی از حمید توکلی
12 بهمن 1354 بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی
بازجویی از سکینه جعفری
بازجویی از شهرام قنبری
15 آذر 1352 بازجویی از عباس جمشیدی رودباری
10 اسفند 1349 بازجویی از عباس دانش بهزادی
بازجویی از عباس سورکی
بازجویی از عباس مفتاحی
30 مرداد 1350 بازجویی از عباسعلی هوشمند
11 شهریور 1355 بازجویی از عبدالرضا کلانتر نیستانکی
20 فروردین 1351 بازجویی از عسگری حسینی ابرده
07 اسفند 1349 بازجویی از علی‌اکبر صفائی فراهانی
25 دی 1349 بازجویی از غفور حسن‌پور
بازجویی از محمدرضا جوشنی
11 اسفند 1349 بازجویی از محمدعلی محدث قندچی
09 آبان 1353 بازجویی از مشعوف(سعید) کلانتری
بازجویی از مهدی سامع
بازجویی از وحید توکلی
بازجویی از یعقوب یزدانی
23 بهمن 1354 گزارشات ساواک درباره عملیات و اطلاعات مربوط به چریکهای فدایی خلق ایران