سازمان فدائیان (اقلیت)
09 آذر 1364 اساسنامه‌های پیشنهادی
مرداد 1366 اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی
1382 اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، هسته اقلیت، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران - شورایعالی، در مورد 4 بهمن
خرداد 1359 اکثریت سچفخا زیر پرچم سوسیال رفرمیسم
خرداد 1364 انتقاد و انتقاد از خود به شیوه کمونیستی
اول ماه مه
برنامه و اساسنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
02 تیر 1359 پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت
23 بهمن 1359 پیروز باد انقلاب السالوادور
تاریخ مختصر سازمان فدائیان (اقلیت)
نیمه اول شهریور 1387 تاریخ‌نویسی به شیوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سازمان فداییان (اقلیت)
جنبش کارگری
حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم
22 بهمن 1361 در تدارک قیام
درباره تبلیغ و نقش آن
04 مرداد 1363 درباره دادگاه 5 تن از مبارزان ایرانی در فرانسه
اسفند 1364 راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی
ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده
شهریور 1364 سرنوشت یک مرگ تاریخی
کومله: دفاع شتابزده، جنگ تحمیلی گنبد و حاکمیت، دو مقاله از ریگای گل شماره 6
مصاحبه با سعید سلطانپور
25 دی 1363 مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی
هسته‌های مطالعاتی، چگونگی و عملکرد آن، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق
23 شهریور 1363 هشدار به هواداران نیروهای انقلابی