نویسندگان کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
ابراهیموف، ت. آ.
ابراهیمی، فریدون
ابراهیمی، نادر
ابوترابیان، حسین
اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران
اتحاد مبارزان کمونیست
اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
اتحاد کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
اتحادیه (نظام مافی)، منصوره
اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
احمدزاده، مسعود
احمدی اسکویی، مرضیه
اخگر، احمد
اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور
اداره کل انتشارات و تبلیغات
ارانی، تقی
ازغندی، علیرضا
استالین، ژوزف
اسدی، هوشنگ
اسکندری، ایرج
اسکندری، منصور
اشرف، حمید
اصیل ، حجت‌الله
افراسیابی، بهرام
افشاری، علیرضا
افشاری، نادره
البرز ، ب.
الله وردی، آ.
الوند، ب.
الوندی، رهام
امان، منصور
امدادی اصل، بهروز
امید، ابراهیم
امیرانتظام، عباس
امیرخسروی، بابک
امیرخسروی، بابک - الوند. ب.
امیرخسروی، بابک - حیدریان، محسن
امین آوه، کامران
انجمن ایران نو
انجمن تئاتر ایران
انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی
انجمن پژوهش‌های کارگری
اندیشه و پیکار
اندیشگاه ملی ایرانیان
انشتین، آلبرت
انصاری، صادق (ا. برزگر)
انصاری، نیره
انگلس، فردریش
اولیانفسکی، ر.
اکبری، علی اکبر
ایرانی، فرهاد
ایزدی، اصغر
ایساهاکیان، آودیک
ایوانی، همایون
ایگلتون جونیور، ویلیام