نویسندگان کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
سازمان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقۀ کارگر
سازمان اتحاد چپ
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
سازمان انقلابی م. ل
سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
سازمان جهانی همبستگی جوانان ایرانی
سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
سازمان دانشجویان پیشگام
سازمان دانشجویان پیشگام - تبریز
سازمان دانشجویان پیشگام دانشگاه ملی
سازمان دفاع از زندانیان اعتقادی (سدازا)
سازمان رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر در ایران
سازمان فدائیان (اقلیت)
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
سازمان فداییان خلق ایران - 16 آذر
سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
سازمان مبارزین پیشرو
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان وحدت کمونیستی
سازمان پارس و شورای براندازی
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
سامع، مهدی
ساگنیان
ستاری، علی
سخائی، محمود
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایرانی - منچستر
سرکوهی، فرج
سطوت، مریم
سعادتی، محمدرضا
سعدوندیان، سیروس
سعیدی، فاطمه
سلطانزاده، آوتیس
سلطانی، مجتبی
سنجری، فریبرز
سهرابیان، آلبرت
سوداگر، م.
سوشیانت
سولیوان، ویلیام
سپهر، هوشنگ
سپهری، ایرج
سیامند
سیدی کاشانی، محمد
سیف، احمد
سیف، اسد
سیفی قمی تفرشی، مرتضی