نویسندگان کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
کائدپور، داریوش
کارگر، داریوش
کاساتکین، د. - اوشاکوف، و.
کاسترو، فیدل
کاستیلو، کارمن
کاسمینسکی
کاغذچی، تقی
کامبخش، عبدالصمد
کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
کانون دانش‌آموزان ایران
کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن
کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن - ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا
کانون مدافعان حقوق کارگر
کانون نویسندگان ایران-داخل
کاویان، امیر
کتیرائی، محمود
کدی، نیکی آر.
کروپسکایا، نادژدا
کریمی، بهزاد
کسرایی، سیاوش
کشاورز، فریدون
کشاورز، کریم
کشتگر، علی
کلانتری، عبدی
کلیبی، جابر
کمونیستهای انقلابی
کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی
کمیته ضداختناق در ایران
کمیته م-ل
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
کنفدراسیون کارگران ایران
کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر
کنگره ملی ایرانیان
کورنفورت، موریس
کوشان، منصور
کوکوشکین، ک. و.
کویر، م. ح.
کیانوری، نورالدین
کیانوری، نورالدین - طبری، احسان
کیانوری، نورالدین - فتاپور، مهدی - بهشتی، محمد - پیمان، حبیب‌اله
کینزر، استیفن
کیهان، مهدی
کیوان، باربد