فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره ویژه رفراندوم و کردستان، 9 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

رفراندوم غیردموکراتیک حمله به حقوق زحمتکشان و ستمدیدگان است، تشکیل فوری مجلس مؤسسان جمهوری کارگران و دهقانان تنها راه شکستن یوغ امپریالیسم است

1

رئوس برنامه پیشنهادی حزب کارگران سوسیالیست

1

موضع ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا دربارۀ رفراندوم

2

احزاب و گروههای مختلف درباره رفراندوم چه میگویند؟ / حسین تقوی

3

اعتراض گروهی از فرهنگیان و کارکنان صنعت نفت آبادان به کشتار مردم سنندج

3

به کشتار مردم سنندج خاتمه دهید

4

پزشکان سنندج کشتار مردم را محکوم می‌کنند

4

اعتراض کردهای مقیم مرکز به کشتار مردم سنندج

4