رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب تحلیل طبقاتی جامعۀ عمان، سازمان دانشجویان پیشگام، 19 خرداد 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیام "سازمان دانشجویان پیشگام" به "جبهه خلق برای آزادی عمان"

2

سرسخن

5

تحلیل طبقاتی جامعه عمان

10

- طبقه کارگر

11

- خواست‌های کارگران

17

- دهقانان "جلبل ال اختر"

18

- موقعیت دهقانان

20

- مالکیت زمین های کشاورزی

24

- ماهیگیران

27

- ملوانان

29

- دامداران

30

- خرده بورژوازی

32

- فئودالها

35

- بورژوازی کمپرادور

36

- مالکین

37

- اقلیت های ملی

38

پیام "جبهه خلق برای آزادی عمان" به "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"

44