فهرست مطالب تحلیل طبقاتی جامعۀ عمان، سازمان دانشجویان پیشگام، 19 خرداد 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیام "سازمان دانشجویان پیشگام" به "جبهه خلق برای آزادی عمان"

2

سرسخن

5

تحلیل طبقاتی جامعه عمان

10

- طبقه کارگر

11

- خواست‌های کارگران

17

- دهقانان "جلبل ال اختر"

18

- موقعیت دهقانان

20

- مالکیت زمین های کشاورزی

24

- ماهیگیران

27

- ملوانان

29

- دامداران

30

- خرده بورژوازی

32

- فئودالها

35

- بورژوازی کمپرادور

36

- مالکین

37

- اقلیت های ملی

38

پیام "جبهه خلق برای آزادی عمان" به "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"

44