فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 5، فروردین 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: مبارزه دو گرایش انحرافی

1

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

4

کمکهای مالی دریافت شده

4

تهاجم مزدوران توسط پیشمرگان قهرمان فدائی و دمگرات در سرشیو درهم شکسته شد

5

اول اردیبهشت سالروز مقاومت دانشجویان انقلابی گرامی باد

6

برخی از رویدادهای فروردین ماه

25

شعر مقاومت

         ما از اینجا تکان نخواهیم خورد

26

شهادت قهرمانانه رفیق ناصر بیانگر مبارزه و مقاومت فدائیان راستین خلق میباشد

28

برنامه عمل سازمان چریکهای فداییی خلق ایران را بخوانید!

28

خاطره شهادت فدائی خلق رفیق تاجی حسامی، توسط جلادان جمهوری اسلامی گرامی باد.

28