فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 7، خرداد 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: اعتصابات سراسری مردم کردستان تأییدی بر ضرورت اتحاد عمل نیروهای انقلابی

1

تهاجم نیروهای سرکوبگر درهم کوبیده شد

5

سبک کار کومه‌له برای تشکیل حزب کمونیست

7

پاسخ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومه‌له) و اتحاد مبارزان کمونیست

12

اطلاعیه کمیته سازماندهی هسته‌های مخفی مقاومت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

16

کردستان، سرزمین زندگی و مبارزه

19

برخی از رویدادهای خردادماه

21

بر سینه‌ات نشست زخم کاری دشمن

         ای سرو ایستاده این رسم توست که ایستاده بمیری

                  یاد رفیقان گرامی باد

21

30 خرداد، و تجربه توده‌ها

28

برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!

28

تهاجم جسورانه به پایگاه گه‌لی‌نان

28