فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 8، تیر 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کومه‌له بوندیست بدفاع از خود برخاسته است

1

سرمقاله: پیروز باد مبارزه قهرمانانه خلق کرد

1

ما و شما

14

جاودان باد خاطره فدائی شهید انور اعظمی

16

گرامی باد خاطره فدائی شهید جواد کاشی

17

شیعریک بودوشه‌هید

18

یکسال از شهادت دو رفیق فداکار، دو سنبل شجاعت، پایداری و ایمان به رهائی کارگران و زحمتکشان، دو مبارز راه آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم، دو پیشمرگه فدائی، که در نبرد قهرمانانه باغلوجه و بغده‌کندی دو مرداد ماه سال گذشته حماسه آفریدند سپری شد.

یاد رفقا: جواد کاشی ، انور اعظمی را که در روزهای 30/5/ و 3/6/1361 بشهادت رسیدندبا تداوم مبارزه برای:

سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی میداریم

19

اخبار اعتراضات کارگران و توده‌های زحمتکش

20

مراسم تسلیح رفقای پیشمرگ دومین دوره آموزشی آموزشگاه شهید مسعود رحمتی

23

وحشت رژیم جمهوری اسلامی از ارائه اخبار صحیح جنگ چیست؟

25

بیاد فدائی شهید، رفیق کبیر حمید اشرف و همرزمان

40

کمکهای مالی دریافت شده

43

سبک کار کومه‌له برای تشکیل حزب کمونیست! (2)

44

برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!

44