فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 9 مرداد 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: تداوم مبارزه مسلحانه در کردستان

1

چگونه بورژوازی از مرتدین استفاده میکند؟

1

سبک کار کومه‌له برای تشکیل حزب کمونیست (3)

5

برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!

5

شعر: شقایقهای خونین مردادی

19

برخی از رویدادهای مردادماه

19

انقلاب مشروطه درس بزرگی از تاریخ

20