فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 10، شهریور 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

حمله قهرمانانه پیشمرگان دلیر فدائی، به پایگاه قاقلاوا – منطقه بوکان

1

سرمقاله: از تجارب اخیر بیاموزیم

1

سوسیالیسم دهقانی در پوشش "مارکسیسم انقلابی"!

1

سالگرد شهادت رفیق رشید یزدان‌پناه (سمکو) گرامی باد

1

17 شهریور روز وحشت شاه از قیام توده‌ها

1

هشدار به مجاهدین خلق

3

پیام شاخه کردستان – سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت شهادت شانزده پیشمرگه قهرمان حزب دمکرات

11

گرامی باد خاطره فدائیان شهید رفقا: بیژن جنتی، مرتضی خدامرادی

11

پیروز بی بیره‌وری شه هیدانی پیشجی گه‌لاویژان فروکه‌خانه‌ی شه

11

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

11

پوزش!

11

برخی از رویدادهای شهریورماه

12

شکست دولت آلنده و ورشکستگی رفرمیسم

13

داری ئازادی

15

سفارت ژاپن مورد تهاجم رزمندگان فدائی خلق قرار گرفت

15

یاد شهدای، روستای قارنا گرامی باد

15

بیاد صمد

16

یورش وحشیانه رژیم به منطقه گه‌ورگ مهاباد با مقاومت سرسختانه پیشمرگان قهرمان روبرو گردید

16

یاد فدائی شهید، رفیق سعیده کریمان گرامی باد

16