فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 12، آذر 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

انعکاس وسیع عملیات انقلابی دانشجویان هوادار سازمان در سراسر جهان

1

سرمقاله: مقاومت توده‌ای در مقابل تسلیح اجباری

1

طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان نافی حق تعیین سرنوشت ملت کرد

1

کومه‌له: منافع دولت ماوراء طبقات

5

نشانه‌های بحران در سازمان مجاهدین خلق ایران

6

پیرامون مصاحبه اخیر دکتر قاسملو

         آیا طرح شورای ملی مقاومت قابل دفاع است؟

7

یک سال از انتشار دوره جدید ریگای‌گه‌ل گذشت

15

با بزرگداشت روز 21 آذر، از تجربیات جنبش ملی در آذربایجان بیاموزیم

16

برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!

18

واقعیتها سخن می‌گویند...

19

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

19

یاد رفقای شهید فدایی خلق بهروز بهروزنیا

پیشمرگان فدایی

مختار قلعه‌ویسی 17 آذر

احمد اقدمی 18 آذر

گرامی باد

20

یکصد و شصت و ششمین سالگرد تولد فریدریش انگلس آموزگار پرولتاریا گرامی باد

22

بمناسبت یکصد و چهارمین سالگرد تولد رفیق استالین

22

16 آذر روز دانشجو را گرامی داریم

22