فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 27، اسفند 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: مذاکره بدون قید و شرط ضرورت قطع درگیریهای حزب و کومه‌له

1

بمباران گسترده شهرهای ایران و عراق جلوه‌ای از ماهیت ارتجاعی جنگ و بن‌بست آن!

1

بهار کارگران و زحمتکشان خجسته باد

3

نبرد حماسی پیشمرگان فدائی در منطقه سقز

طی این نبرد حماسی پیشمرگان فدائی رفقا احمد محمدی و محمد رضوی قهرمانانه جان باختند!

5

فدائی شهید رفیق احمد محمدی

5

فدائی شهید رفیق محمد رضوی

6

8 مارس (17 اسفند) روز همبستگی جهانی زن گرامی باد

9

بمناسبت یکصد و چهاردهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

12

اخباری از جنبش مقاومت توده‌ای

17

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

18

طی عملیات پیشمرگان فدائی ضربات مهلکی به مزدوران رژیم مستقر در پایگاه "به‌رده‌بوک" وارد است

19

کمک مالی رسیده

20

گرامی باد یاد شهدای اسفندماه

21

گرامی باد خاطرۀ شکوهمند شهدای اسفندماه 1360

22

23 اسفند یکصد و دومین سالگرد درگذشت کارل مارکس آموزگار بزرگ پرولتاریای جهانی را با استواری بر آموزشهای او گرامی میداریم

22

11 اسفند شهادت فدائی خلق رفیق کبیر مسعود احمدزاده و همرزمانش گرامی باد

22

برخی ملاحظات: تعمین انقلاب و تحمیق توده‌ها

22

اخبار عملیات پیشمرگان فدائی در منطقه بانه

22