فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 31، تیر 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: بحران مناسبات سیاسی در کردستان و نقش حزب دمکرات در آن

1

درگیریهای حزب دمکرات و کومه‌له و موضع اپورتونیستی راه کارگر

1

علیه سیاست به آتش کشیدن روستاها به مبارزه برخیزیم!

3

پیشمرگان فدایی طی یک رشته عملیات هماهنگ ضربات خردکننده‌ای به مزدوران پایگاه «سه‌ربه‌رد» وارد آوردند

4

عملیات کمین‌گذاری پیشمرگان فدائی در جادۀ "پرد بوک – کانی بی"

4

اخبار جنبش توده‌ای

         - اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

15

         - سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است

16

منتشر شد: ائتلافهای موجود، اتحادهای آینده!

17

چند خبر از اعتراضات توده‌ای علیه جنگ ارتجاعی

18

چند خبر کوتاه

18

منتشر شد: انتقاد و انتقاد از خود بشیوۀ کمونیستی

24

گرامی باد یاد شهدای تیرماه

26

شعر: کردستان

26

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

27

گرامی باد خاطره رفیق کبیر حمید اشرف و دیگر شهدای 8 تیر

28

سنت‌های دمکراتیک در کردستان و دمکراسی به شیوۀ مجاهدین!

28

نگاهی به مبارزات توده‌ای در کردستان (سه ماهۀ اول سال 64)

28