فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 32، مرداد 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

28 مرداد فصل مشترک دو رژیم در سرکوب توده‌ها!

1

انتخابات ریاست جمهوری نمایش ضعف و زبونی رژیم

1

سرمقاله: چرا باید درگیریها قطع گردند؟

1

درگیری‌های حزب و کومه‌له: جنگ ادامه کدام سیاست؟ (1)

1

عملیات پیشمرگان فدایی

         - عملیات تهاجمی پیشمرگان فدائی علیه پایگاه "کانی‌بی" در منطقه بانه

         - طی یک عملیات تعرضی پیشمرگان فدائی پایگاه "پرده دولت" در منطقه بانه درهم کوبیده شد!

3

         - پیشمرگان فدائی با به کنترل درآوردن جاده "آرمرده پلکه"، پایگاه مازوبند را زیر آتش سلاحهای خود گرفتند!

         - طی تعرض جسورانه پیشمرگان فدائی قسمتی از تاسیسات پایگاه "ینگی" در منطقه بانه منهدم شد و تعدادی از مزدوران مستقر در پایگاه به هلاکت رسیدند!

4

اخبار جنبش توده‌ای

         - اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

13

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

15

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانۀ ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

16

چند خبر از شهرهای کردستان

18

انقلاب مشروطیت و دستاوردهای آن

23

گرامی باد خاطره شهدای مردادماه کردستان

24

خلق کرد پیروز است

جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

25

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق جواد کاشی

26

برخی ملاحظات

         حزب دمکرات و آلترناتیو دمکراتیک

26

نگاهی کوتاه به زندگی آوارگان بمباران‌های هوائی در شهرهای کردستان و اعتراضات توده‌ای علیه جنگ ارتجاعی

26