فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 33، شهریور 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: گسترش مبارزات اعتراضی توده‌ها و ضرورت سازماندهی آن

1

حزب دمکرات و دیپلماسی ورشکسته!

1

نامه اهالی سنندج در مورد درگیری حزب دمکرات و کومه‌له

3

قطعنامه بخشی از اهالی سنندج و خانوادۀ شهدا و پیشمرگان (در مورد مسئلۀ جنگ بین حزب دمکرات و کومه‌له)

3

بریارنامه‌ی خه لکی شاری سنه و خانه واده‌ی شه هید و پیشمه‌رگه‌کان

3

اخبار عملیات پیشمرگان فدائی

         - حمله به پایگاه

         - کنترل جاده

         - مین‌گذاری

4

آغاز ششمین سال جنگ و جنبش انقلابی خلق کرد

8

اخبار جنبش توده‌ای

         اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

9

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

10

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

11

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق انور اعظمی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق طهمورث اکبری

18

گرامی باد خاطره شهدای شهریورماه سازمان در کردستان

19

خلق کرد پیروز است

جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد 27 مرداد تا 27 شهریور

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق بهزاد شهلائی

20

برخی ملاحظات

         صلح به نفع جنبش یا جنگ برای جلب محافل خارج

20

گزارشی کوتاه از انتخابات ریاست جمهوری در کردستان و رسوائی بیش از پیش رژیم

20