فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 34، مهر 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

رشد اعتراضات توده‌ای در کردستان و ضعف و زبونی رژیم در برابر آن!

1

سرمقاله: پلنوم حزب دمکرات: ادامه درگیری‌ها!

1

درگیری‌های حزب و کومه‌له

         جنگ ادامه کدام سیاست؟ (2)

1

نگاهی به مبارزات توده‌ای در کردستان (سه ماه دوم سال 64)

8

اخبار جنبش توده‌ای

         اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

12

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

13

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

14

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران درباره شوراهای اسلامی کار رژیم جمهوری اسلامی

19

منتشر شد: سرنوشت یک مرگ تاریخی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق مصطفی رسولی

21

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محمد کسنزانی (حه‌مه‌که‌س)

21

خلق کرد پیروز است

جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد 27 شهریور تا 27 مهر

21

یاد فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان) گرامی باد!

22

برخی ملاحظات

         راه کارگر: باز هم اکونومیسم، باز هم اپورتونیسم!

22