فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 35، آبان 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نامه بخشی دیگر از اهالی سنندج پیرامون ضرورت قطع درگیریهای حزب دمکرات و کومه‌له

1

سرمقاله: یک سال بعد!

1

تخلیه اجباری و تخریب روستاها نشانه عجز و درماندگی رژیم

1

سکتاریسم در شیوه برخورد

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته کردستان پیرامون سیاست تخلیه و تخریب روستاها توسط رژیم جمهوری اسلامی

6

اخبار جنبش توده‌ای

         اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

10

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

11

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

13

دو خبر از: شهر سقز

15

چند خبر کوتاه از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

15

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد 27 مهر تا 27 آبان

21

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته کردستان پیرامون بازداشت دو تن از پیشمرگان سازمان، توسط حزب دمکرات کردستان ایران

22

به مناسبت شصت و هشتمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و حل مسئله ملی در کشور شوراها

24

نکاتی پیرامون بازداشت دو تن از پیشمرگان سازمان، توسط حزب دمکرات کردستان ایران

24

تلاشهای گسترده رژیم برای سربازگیری اجباری

24