فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 36، آذر 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

از مبارزات اعتراضی زحمتکشان "به‌رپله‌ی سارال" بیاموزیم

1

سرمقاله: ریگای‌گه‌ل در آغاز چهارمین سال انتشار خود

1

نگاهی به یک جمعبندی و ترازنامه یک دیدگاه

1

بمناسبت اولین سالگرد فعالیت صدای فدائی

4

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون اخراجهای دسته‌جمعی کارگران و ضرورت مبارزه متحد و متشکل کارگران برای مقابله با آن

5

اخبار جنبش توده‌ای

         اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

19

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

19

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق بهروز بهروزنیا

27

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق احمد اقدسی

27

منتشر شد: یک سال بعد! (درگیریهای حزب دمکرات و کومه‌له و موضع ما)

27

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق قره‌نی حسنی

29

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 آبان تا 27 آذر

29

بمناسبت چهلمین سالروز تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان

30

زنده باد انقلاب فلسطین!

30

یکصد و شصت و هشتمین سالروز تولد فریدریش انگلس

یکصد و ششمین سالروز تولد رفیق استالین و

یکصدو ششمین سالروز تولد حیدر عمواوغلی گرامی باد

30

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانه‌چی عضو کمیته مرکزی سازمان

30

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق مختار قلعه‌ویسی

30