فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 38، بهمن 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: فاجعه چهار بهمن: نقطه عطفی در تقابل دو خط مشی!

1

عملکرد اپورتونیسم و زمینه‌های فاجعه چهار بهمن

1

پیام شورای عالی سازمان بمناسبت هفتمین سالگرد قیام بهمن و شانزدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

3

عصر پرولتر (رفیق کبیر کیکاووس درودی) سمبل خصائل کمونیستی، مبارز سرسخت علیه اپورتونیسم!

7

جنبش انقلابی خلق کرد، 2ی‌ریبه‌ندان چهل سال بعد!

9

گرامی باد خاطره شهدای بهمن ماه سازمان در کردستان

11

نقدی از رفیق کیکاووس درودی بر گزارش بازرسی دارودسته توکل

12

آرمان جانباختگان 23 بهمن آماج فاجعه‌آفرینان 4 بهمن

24

توضیح پیرامون جدول عملیات پیشمرگان خلق کرد

27

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته کردستان

28

اطلاعیه شماره 1 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

29

اطلاعیه شماره 2 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

29

اطلاعیه شماره 3 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

29

اطلاعیه شماره 4 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

29

اطلاعیه شماره 5 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

30

اطلاعیه شماره 7 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون فاجعه چهارم بهمن ماه 64

30

اطلاعیه تعدادی از خانواده‌های شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

30

اطلاعیه شماره 6 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

31

اطلاعیه شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره گزارش رادیویی اخیر مجاهدین خلق از فاجعه 4 بهمن ماه

34

اطلاعیه

36

اخبار جنبش توده‌ای

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

37

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

39

چند خبر از شهرهای کردستان

40

چند خبر از جنگ ارتجاعی ایران و عراق

40

هادی در قلب هر رزمنده فدائی زنده است!

46

نمایش 22 بهمن جلوه‌ای از شکست رژیم در کردستان

46

یاد لنین

46

26 بهمن سالروز شهادت فدائیان خلق کمونیستهای پرشور و مصمم رفقا فاطمه و احمد محمدی

46

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محمد رضوی

46