فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 38 مکرر، بهمن 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: چهره عریان اپورتونیسم

1

گزارشی از: چگونگی تکوین و اجرای توطئه مسلحانه علیه مرکز فرستنده رادیوئی صدای فدائی

1

2ی ریبه‌ندان چهلمین سالروز تاسیس جمهوری خودمختار کردستان گرامی باد

1

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت شانزدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان و هشتمین سالروز قیام مسلحانه 22 بهمن

3

اطلاعیه کمیته کردستان بمناسبت شانزدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان و هشتمین سالروز قیام مسلحانه

11

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

12

اطلاعیه شماره 2 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

12

اطلاعیه

13

اطلاعیه هیئت تحریریه نشریه "کار" و "صدای فدائی" درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

13

اطلاعیه شماره 3 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

13

اطلاعیه شماره 4 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون کمیسیون تحقیق درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

14

اخبار جنبش توده‌ای

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

15

چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

17

دو خبر از شهر سقز

18

اطلاعیه تشکل‌های هوادار سچفخا در خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

18

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

19

اطلاعیه کمیته هماهنگی تشکیلات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره قطع برنامه صدای فدایی

23

اطلاعیه

24

گرامی باد خاطره رهبران خلق ترکمن رفقای فدائی توماج، مختوم، واحدی، جرجانی

24

یاد رفیق جهانگیر قلعۀ میاندوآب گرامی باد

24

اطلاعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران سیستان و بلوچستان (بامی استار) درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان

25

اولین سالگرد شهادت پیشمرگان فدائی رفقا احمد محمدی و محمد رضوی گرامی باد

26

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 دی تا 27 بهمن

27

بمناسبت چهارمین سالروز شهادت شهدای عملیات 23 بهمن 61

29

با یاد لنین

30

گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه، اسکندر، حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی قهرمانانه جان باختند

30