فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 39، اسفند 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بهار نو خجسته باد

1

سرمقاله: آتش‌بس، بدون قید و شرط، شرط آتش‌بس!

1

بن‌بست جنگ و تلاشهای مذبوحانه رژیم در کردستان

1

نقش و جایگاه زن در جنبش انقلابی خلق کرد

1

شعر: کردستان

6

عملکرد اپورتونیسم و زمینه‌های فاجعه چهار بهمن (قسمت دوم)

10

ائتلافهای موجود، اتحادهای آینده! اردیبهشت 1364، از انتشارات کمیته کردستان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

25

اخبار جنبش توده‌ای

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

26

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

28

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

30

چند خبر از جنگ ارتجاعی ایران و عراق

30

چند خبر از شهرهای کردستان

31

خلق کرد پیروز است

جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد 27 بهمن تا 27 اسفند

35

گرامی باد خاطره شهدای اسفند ماه سازمان در کردستان

35

بمناسبت یکصد و دومین سال درگذشت: کارل مارکس آموزگار کبیر پرولتاریا

36

مسعود در عزم آهنین پرولتاریا زنده است!

36

بمناسبت یکصد و شانزدهمین سالروز: کمون پاریس

36

8 مارس روز جهانی همبستگی زنان روز مبارزه علیه ستم و استثمار

36

یاد و خاطرۀ شهدای ضربات اسفند ماه 60، رفقا نظام، کاظم و رفیق کبیر هادی، گرامی باد!

36