فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 39 مکرر، اسفند 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سال جدید و تعمیق مبارزه طبقاتی

1

سرمقاله: جنگ و اثرات آن بر زندگی و مبارزات مردم کردستان

1

نوروز خونین سنندج

1

کومله بوندیست و "کمیسیون تحقیق" اتحادیه میهنی

1

متحد و مصمم علیه سربازگیری اجباری رژیم بپا خیزیم

4

اطلاعیه شماره 5 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله مسلحانه به مرکز فرستند رادیوئی سازمان و موضعگیری اتحادیه میهنی کردستان

6

اطلاعیه شماره 6 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله مسلحانه به مرکز فرستند رادیوئی سازمان و مداخله آشکار اتحادیه میهنی کردستان در امور داخلی سازمان

10

عملیات موفقیت‌آمیز رفقای فدائی در منطقه سیستان و بلوچستان

11

یکصد و پانزدهمین یادبود کمون روز برقراری اولین حکومت کارگری در جهان

12

اخبار جنبش توده‌ای

20

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

21

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

21

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

22

اعتراضات توده‌ای علیه جنگ ارتجاعی

24

چند خبر از شهرهای کردستان

25

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 بهمن تا 27 اسفند

27

گرامی باد خاطره شکوهمند شهدای اسفند ماه 1360

28

مسعود احمدزاده تجسم اراده پولادین فدایی خلق

28

8 مارس روز جهانی زن را گرامی داریم

28