فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 41، اردیبهشت 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: رژیم جمهوری اسلامی همچنان در بن‌بست جنگ

1

پیوند جنبش طبقه کارگر با جنبش خلق کرد یا منجلاب رفرمیستی راه کارگر؟

1

پیروزی جنبش انقلابی خلق کرد در گرو چیست؟

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون ورشکستگی سیاسی و عمال پلیسی – جاسوسی سازمان مجاهدین خلق

3

یاد اسماعیل شریف‌زاده و یارانش در آرمان خلق کرد زنده است!

8

از تجارب کارگران و زحمتکشان ویتنام در پیشبرد انقلاب بیاموزیم

9

بمناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت فدائی خلق رفیق مرضیه احمدی اسکوئی

         - افتخار

17

اخبار جنبش توده‌ای

تلاش گسترده رژیم برای سربازگیری اجباری و اعتراضات توده‌ای علیه آن

18

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

20

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

21

جند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

24

جند خبر از شهرهای کردستان

24

رژیم جمهوری اسلامی همچنان ذر بن‌بست جنگ

26

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 فروردین تا 27 اردیبهشت

27

گرامی باد یکصد و شصت و هشتمین سالروز تولد کارل مارکس و یکصد و شانزدهمین سالروز تولد لنین آموزگاران و رهبران کبیر پرولتاریای جهان

28

برخی ملاحظات

در افشای مشاطه‌گران چهره بورژوازی

28

برگزاری جشن اول ماه مه

28

آغاز کار مجدد صدای فدائی

28