فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 42، خرداد 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: جنگ، معضل رژیم قربانگاه توده‌ها

1

کوه کومه‌له موش زائید! تا سهند آبستن چه باشد؟! نگاهی به "جمعبندی مباحث کنگره پنجم کومه‌له"

1

حزب دمکرات و "جبهه دمکراتیک ضدامپریالیستی"

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون ازسرگیری برنامه‌های عادی رادیو "صدای فدائی"

3

ورشکستگی رژیم و ریاکاری استاندار کردستان

5

زنده باد همبستگی خلقها

بمناسبت هفتمین سالگرد سرکوب خلق عرب

6

منتشر شد:

اپورتونیسم راست اینبار در مسائل تشکیلاتی

9

اخبار جنبش توده‌ای

سربازگیری اجباری

17

تسلیح اجباری توده‌ها

18

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

19

چند خبر از شهرهای کردستان

23

چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

23

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 اردیبهشت تا 27 خرداد

25

بیاد فدائی خلق رفیق سعید سلطانپور

26

پویان شکننده انفعال، رزمنده راه رهائی طبقه کارگر

26

گرامی باد 23 خرداد سی و هفتمین سالروز اعتصاب قهرمانانه کارگران کوره‌پزخانه‌های تهران

26

30 خرداد و شتاب در استحاله!