فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 43، تیر 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: شورای اسلامی، ابزاری در خدمت جنگ ارگان سرکوب توده‌ها

1

کومه‌له، رادیکال در عام‌گوئی، جبون در برخورد مشخص!

نگاهی به "جمعبندی مباحث کنگره پنجم کومه‌له"

1

نگاهی به مبارزات توده‌ای در کردستان

سه ماهه اول سال 65

1

طی دو عملیات تهاجمی پایگاههای "مام کاوی" و "مه‌زره" در منطقه سردشت توسط پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد

3

هشدار به نیروهای انقلابی

4

تلاش رژیم برای گسیل معلمین و کارمندان به جبهه‌ها

5

عملیات انفجاری دسته‌ای از سرمَه‌چاران فدائی در محور بندر چاه بهار – ایرانشهر

8

اخبار جنبش توده‌ای

سربازگیری اجباری و اعتراضات توده‌ای علیه آن

17

تسلیح اجباری

18

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

19

چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

23

چند خبر از شهرهای کردستان

23

سربازان و پرسنل انقلابی ارتش!

25

منتشر شد: اپورتونیسم راست اینبار در مسائل تشکیلاتی

26

پوزش و تصحیح

26

گرامی باد هفتمین سالگرد انقلاب نیکاراگوئه

28

هشدار یه نیروهای انقلابی

28

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 خرداد تا 27 تیر

29

گرامی باد خاطره شهدای 8 تیر رفیق کبیر حمید اشرف و رفقا

30

برخی ملاحظات

توجیه سیاستهای مماشات‌طلبانه! یا، "پاسخ به نامه‌ها"؟

30

گرامی باد خاطره 23 تیر

30

فرار از جبهه‌ها و پادگان‌ها

30