فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 45، شهریور 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: جنگ و گسست در هیئت حاکمه

1

"عملیات کربلا" و تشدید فشار برای اعزام اجباری به جبهه‌ها!

1

طبقه کارگر و مسئله ملی!

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

قیام مسلحانه راه حل انقلابی پایان دادن به جنگ

3

شش سال ادامه جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق

11

اخبار جنبش توده‌ای

سربازگیری اجباری

15

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

16

چند خبر از شهرهای کردستان

19

چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

19

نخستین پیروزی خلق ویتنام گرامی باد

20

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 مرداد تا 27 شهریور

21

بیاد صمد بهرنگی

22

گرامی باد خاطره شهدای شهریور ماه سازمان در کردستان

22

سرکوب! سقوط یا نجات ارتجاع

22

بر خی ملاحظات

کمونیست یا اکونومیست؟

22