فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 45 مکرر، آبان 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

راه کارگر و دمکراسی معلق!

1

سرمقاله: جنبش انقلابی خلق کرد و نعل وارونه جمهوری اسلامی در جنگ

1

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، فرجام مقابله دو خط و مشی!

1

مبارزات اعتراضی توده‌ها علیه رژیم جمهوری اسلامی را سازمان دهیم

1

اخبار جنبش توده‌ای

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

18

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

21

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

22

چند خبر از شهرهای کردستان

23

جهان نو نشریه هواداران سازمان در خارج از کشور منتشر شد

27

یادواره رفقای پاکباخته سازمان در کردستان

29

خلق کرد پیروز است

         جدول دو ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 اردیبهشت تا 27 آبان

29

گرامی باد یاد فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان)

30

برخی ملاحظات

طنز تاریخ، و تعمیق درک کومه‌له از امپریالیسم!

30

جنبش انقلابی خلق کرد و مسئله زنان

30