فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 47، آذر 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

دهم آذرماه دومین سالگرد فعالیت رادیو صدای فدائی بانگ رسای کارگران و زحمتکشان گرامی باد

1

ادامه جنگ مستمسک‌جوئی و استیصال رژیم

1

سرمقاله: پان اسلامیسم "میانه‌روها" و امپریالیسم!

1

پیرامون اصول بنیادین برنامه ما، درباره تامین حقوق ملیتهای تحت ستم ایران

1

ریگای‌گه‌ل آغاز پنجمین سال انتشار

4

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران!

11

اخبار جنبش توده‌ای

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

13

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

14

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

15

چند خبر کوتاه از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

18

چند خبر از: شهرهای کردستان

18

پوزش و تصحیح

21

خلق کرد پیروز است

         جدول دو ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 مهر تا 27 آذر

21

هفتم آذرماه، مصادف با 28 نوامبر، یکصد و شصت و نهمین سالگرد تولد فردریک انگلس آموزگار کبیر پرولتاریا

سی‌ام آذرماه، مصادف با 21 دسامبر، یکصد و هفتمین سالگرد تولد رفیق استالین

بیست و نهم آذرماه، یکصد و هفتمین سالگرد تولد کمونیست کبیر حیدر عمواوغلی

گرامی باد

22

برخی ملاحظات:

سازماندهی طبقه کارگر یا رجعت به عهد مانوفاکتور

22

یادی از: جنبش ملی آذربایجان

22

انقلاب اکتبر مارش ظفرنمون پرولتاریای آگاه و متشکل

22

13 آبان سال 57، روز خونین دانش‌آموز و 16 آذر سال 32 روز دانشجو گرامی باد

22

کشتار روستائیان ایندرقاش در 13 آبان 59 تجلی ارتجاع لجام‌گسیخته رژیم ارتجاعی اسلامی

22