فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 49، بهمن 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

"سازمانیابی محفلی": تردیونیونیسم و اشاعه پراکندگی در میان کارگران

1

قطب‌نمای دمکراسی شورائی

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

3

اطلاعیه هیئت تحریریه صدای فدائی بمناسبت اولین سالگرد حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

5

2ی ریبه ندان و درس‌آموزی از تجارب تاریخی

7

پیام‌های سازمانهای انقلابی بمناسبت آغاز هفدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان

         - پیام جنبش چپ انقلابی شیلی (میر)

         - پیام اتحادیه کمونیستهای آلمان

15

         - پیام دفتر سیاسی اتحاد سوسیالیستها سازمانده

         - پیام کمیته مرکزی حزب انقلابی تمام خلقهای آفریقا

         - پیام سازمان راه انقلابی

16

شعر: رودخانۀ پویان

17

اخبار جنبش توده‌ای

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

19

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

20

چند خبر از: شهرهای کردستان

20

چند خبر کوتاه از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

21

اخباری از مامی استار

22

اخبار مبارزات کارگری و جنبش‌های رهائی‌بخش

23

جنگ شهرها و تاثیرات آن در ذهنیت توده‌های مردم کردستان

24

شش سال ادامه جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق

25

مراسم بزرگداشت قیام و سیاهکل با زحمتکشان

26

گرامی باد یاد شهدای بهمن ماه سازمان در کردستان

26

پیام‌های رسیده بمناسبت آغاز هفدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان

26

برخی ملاحظات:

پلنوم هفتم اکثریت راه کارگر را "خرسند" کرد!

26