فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 135، 20 آبان 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نتایج گردهمائی اخیر اوپک و روسائی وزیر نفت

1

چرا پلاتفرم انقلابی؟

1

موسوی اردبیلی به جنایات رژیمشان اعتراف میکند! اما مذبوحانه تلاش میکند آنرا توجیه کند

1

عملکرد بنیاد جنگزدگان از زبان خودشان! یک سند رسواکننده از اینهمه جار و جنجال درباره "کمک"! رژیم به جنگزدگان!!

1

اخبار مدارس

3

گزارشهای روستائی

شکست مفتضحانه رژیم در مقابل مقاومت شالیکاران

روستای کهریز

خمیرکلایه

کنجه

5

لایحه "سازمان بازرسی کل کشور" تکلمه‌آی بر "قانون بازسازی" در اعمال فشار به کارمندان

6

چنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

زنده باد انقلاب پرو (بخش چهارم)

7

به پیش! پیروزی از آن خلق است!

8

وضعیت کنونی و تاکتیکهای ما (2) چرا تاکتیکهای تعرضی

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

16

دروغ، دروغ و باز هم دروغ

16

اخبار مدارس

17

اخبار تهران

17

کمکهای مالی دریافت شده

18

افشای روزنامه‌های جیره‌خوار رژیم

18

تصحیح و پوزش

18