فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 166، 27 فروردین 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مبارزات پرولتاریا و نقش پیشرو

1

زنده باد همبستگی کارگران سراسر ایران

1

اول اردیبهشت روز حماسه و مقاومت دانشجویان انقلابی

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (بخش آخر) – مهرماه 60 الی مهرماه 61 – وظایف پیشرو

1

در تدارک قیام (2) نقش قهر و اشکال قهر

1

دو راه بیشتر وجود ندارد

1

جنبش کارگری

اخبار کوتاه کارگری

- شیراز – کارخانه ایگار

- ایران ناسیونال

- پارس متال

3

گلوله ژ-3 عیدی رژیم به کارگران

3

کمون جاودانه است

5

گرامی باد خاطره فدایی کبیر رفیق بیژن جزنی و همرزمانش

26