رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 169، 6 تیر 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تاریخ می‌آموزد

1

بانک اسلامی کلاه شرعی برای جذب سرمایه‌ها در جهت رهائی از رکود تولید

1

ریشه‌های طبقاتی سوسیال‌رفرمیسم "حزب توده" (3) پایگاه طبقاتی حزب توده

1

پاسخ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای کمیته مرکزی سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) و اتحاد مبارزان کمونیست

3

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (کمیته خارج از کشور) به جبهه فارابوندومارتی

4

مبارزات و فعالیتهای انقلابی رفقا و هواداران سازمان در خارج از کشور

13

جنبش انقلابی خلق کرد

اعتصاب سراسری در کردستان

13

کمکهای مالی دریافت شده

17

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق کبیر حمید اشرف

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق بهروز دهقانی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق اسکندر صادقی‌نژاد

18

یادداشتهای سیاسی

18