توضیح:
نامه مردم، ارگان مرکزی، شماره 44
نویسنده:
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دور 8، سال 1363 تا پایان سال 1370 شماره 00044
عنوان در تازه ها:
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دور هشتم، شماره 44
نوع:
سال:
ماه:
روز:
نام ناشر نشریه: