رفتن به محتوای اصلی
سازمان فدائیان (اقلیت)
اساسنامه‌های پیشنهادی 09 آذر 1364
اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی مرداد 1366
اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، هسته اقلیت، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران - شورایعالی، در مورد 4 بهمن 1382
اطلاعیه شماره 6 شورای عالی درباره 4 بهمن 1364 24 بهمن 1364
انتقاد و انتقاد از خود به شیوه کمونیستی خرداد 1364
اول ماه مه
اکثریت سچفخا زیر پرچم سوسیال رفرمیسم خرداد 1359
برنامه و اساسنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
تاریخ مختصر سازمان فدائیان (اقلیت)
توضیحات کمیسیون تحقیق اتحادیه میهنی کردستان درباره رویداد میان چریکها - 4 بهمن 1364 21 بهمن 1364
جنبش کارگری
حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم
در تدارک قیام 22 بهمن 1361
درباره تبلیغ و نقش آن
درباره دادگاه 5 تن از مبارزان ایرانی در فرانسه 04 مرداد 1363
راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی اسفند 1364
ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده
سرنوشت یک مرگ تاریخی شهریور 1364
سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 4 24 آذر 1364
سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (6)
سنگر مقدم لنینیسم، منصور امان مهر 1369
مساله ارضی، جنبش دهقانان و سیاست ما، منصور اسکندری مرداد 1363
مصاحبه با سعید سلطانپور
مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی 25 دی 1363
نبرد خلق، ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، دورۀ جدید، شماره 1، بخش اول تیر 1359
نبرد خلق، ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، دورۀ جدید، شماره 1، بخش دوم تیر 1359
هسته‌های مطالعاتی، چگونگی و عملکرد آن، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق
هشدار به هواداران نیروهای انقلابی 23 شهریور 1363
پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت 02 تیر 1359
پیروز باد انقلاب السالوادور 23 بهمن 1359
چه گوارا: اقتصاد و سیاست به هنگام گذار به سوسیالیسم، نویسنده: کارلوس تابلادا پاییز 1376