رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1325

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

01 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 678
08 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 679
09 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 680
11 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 681
12 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 682
13 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 683
15 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 684
16 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 685
18 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 686
19 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 687
20 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 688
21 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 689
22 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 690
23 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 691
25 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 692
26 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 693
27 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 694
28 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 695
29 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 696
30 فروردین 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 697
01 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 698
02 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 699
03 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 700
04 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 701
05 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 702
06 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 703
08 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 704
09 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 705
10 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 706
11 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 707
13 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 708
15 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 709
16 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 710
17 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 711
18 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 712
19 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 713
20 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 714
22 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 715
23 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 716
24 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 717
25 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 718
26 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 719
27 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 720
29 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 721
30 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 722
31 اردیبهشت 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 723
01 خرداد 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 724
02 خرداد 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 725
03 خرداد 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 726
05 خرداد 1325 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 727