رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1324

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

01 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 518
08 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 519
09 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 520
10 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 521
12 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 522
13 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 523
15 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 524
16 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 525
17 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 526
19 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 527
20 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 528
21 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 529
22 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 530
23 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 531
24 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 532
26 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 533
27 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 534
28 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 535
29 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 536
30 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 537
31 فروردین 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 538
02 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 539
03 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 540
04 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 541
05 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 542
06 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 543
07 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 544
09 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 545
10 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 546
11 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 547
13 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 548
14 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 549
16 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 550
17 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 551
18 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 552
19 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 553
21 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 554
23 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 555
24 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 556
25 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 557
26 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 558
27 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 559
28 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 560
30 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 561
31 اردیبهشت 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 562
01 خرداد 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 563
02 خرداد 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 564
03 خرداد 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 565
04 خرداد 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 566
06 خرداد 1324 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 567