رفتن به محتوای اصلی
کنگره سوم حزب چپ ایران
اساسنامه حزب چپ ایران، مصوب کنگره سوم حزب چپ ایران 23 خرداد 1402
برای حفظ محیط زیست، قرار برای کنگره سوم حزب چپ ایران، گروه کار محیط زیست حزب چپ ایران، کنگره سوم حزب چپ ایران 30 اردیبهشت 1402
پیام کنگره سوم حزب چپ ایران به کارگران، مزد و حقوق بگیران: متشکل و متحدانه مبارزه کنید تا پیروز شوید! خرداد 1402
پیام کنگره سوم حزب چپ ایران به ملیت‌ها و اقوام مختلف کشورمان! خرداد 1402
پیام کنگره سوم حزب چپ ایران، به خانواده‌ی جانباختگان راه آزادی، به زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان!، دیر یا زود دادخواهی‌ها به ثمر می‌نشیند! خرداد 1402
پیام کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران به زنان مبارز ایران خرداد 1402
پیام‌های زنان عضو هیات رئیسه در کنگره سوم حزب چپ ایران 12 خرداد 1402
گذار از جمهوری اسلامی، سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!، پیش‌نویس سند سیاسی کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 25 اردیبهشت 1402
گذار از جمهوری اسلامی، سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!، سند سیاسی مصوب کنگره سوم حزب چپ ایران 23 خرداد 1402
گرامی‌داشت یاد تنی چند از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هم‌رزمانمان!، کنگره سوم حزب چپ ایران 12 خرداد 1402
گزارش برگزاری و تصمیمات «کنگره‌ی زن، زندگی، آزادی»، کنگره سوم حزب چپ ایران 23 خرداد 1402
گزارش تحلیلی پیرامون: جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دگرگونی وضعیت کشور، جمهوری اسلامی و اپوزیسیون، کمیسیون سند سیاسی کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 18 اردیبهشت 1402
گزارشی از برگزاری کنگره سوم حزب چپ ایران، کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» 14 خرداد 1402