رنجبر، ارگان مرکزی سازمان انقلابی، دور اول
29 اسفند 1357 رنجبر، دور اول، شماره 1
07 فروردین 1358 رنجبر، دور اول، شماره 2
14 فروردین 1358 رنجبر، دور اول، شماره 3
21 فروردین 1358 رنجبر، دور اول، شماره 4
28 فروردین 1358 رنجبر، دور اول، شماره 5
07 اردیبهشت 1358 رنجبر، دور اول، شماره 6
14 اردیبهشت 1358 رنجبر، دور اول، شماره 7
21 اردیبهشت 1358 رنجبر، دور اول، شماره 8
28 اردیبهشت 1358 رنجبر، دور اول، شماره 9
07 خرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 10
14 خرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 11
21 خرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 12
28 خرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 13
07 تیر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 14
14 تیر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 15
17 تیر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 16
21 تیر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 17
27 تیر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 18
03 مرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 19
10 مرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 20
17 مرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 21
24 مرداد 1358 رنجبر، دور اول، شماره 22
01 شهریور 1358 رنجبر، دور اول، شماره 23
07 شهریور 1358 رنجبر، دور اول، شماره 24
14 شهریور 1358 رنجبر، دور اول، شماره 25
21 شهریور 1358 رنجبر، دور اول، شماره 26
28 شهریور 1358 رنجبر، دور اول، شماره 27
04 مهر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 28
11 مهر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 29
18 مهر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 30
25 مهر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 31
02 آبان 1358 رنجبر، دور اول، شماره 32
09 آبان 1358 رنجبر، دور اول، شماره 33
15 آبان 1358 رنجبر، دور اول، شماره 34
22 آبان 1358 رنجبر، دور اول، شماره 35
30 آبان 1358 رنجبر، دور اول، شماره 36
07 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 37
14 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 38
20 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 39
22 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 40
25 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 41
27 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 42
29 آذر 1358 رنجبر، دور اول، شماره 43
02 دی 1358 رنجبر، دور اول، شماره 44