هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش
آذر 1399 فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره‌های 1 تا 9
01 فروردین 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 1
09 فروردین 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره ویژه رفراندوم و کردستان
25 فروردین 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 2
02 اردیبهشت 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 3
11 اردیبهشت 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره ویژه اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر
27 اردیبهشت 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 4
30 اردیبهشت 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره ویژۀ دفاع از آزادی مطبوعات
13 خرداد 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 5
23 خرداد 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 6
02 تیر 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 7
28 تیر 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 8، ویژۀ قانون اساسی و زندانیان سیاسی
10 مرداد 1358 فهرست هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر، شماره 9