سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تا 22 بهمن 1357
فروردین 1353 آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر
مرداد 1381 آنچه یک انقلابی باید بداند، علی اکبر صفایی فراهانی
از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
آبان 1376 اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون‌تشکیلاتی اعضاء و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق – شاخه تبریز
آبان 1352 اسنادی از چریکهای فدائی خلق پیرامون سیستم پلیس سیاسی و تجارب بازجوئی
اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده
بهار 1353 انقلاب ویتنام، مسائل اساسی و تکالیف اصلی، لودوان دبیر اول حزب کارگران ویتنام، 1973
آذر 1357 باز هم درباره وظایف اساسی...، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
خرداد 1363 بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، خرداد ماه 1353
بزرگی یک رود، زندگی چریک فدائی خلق ایرج سپهری، ابراهیم گچی‌لو
اسفند 1351 پاره‌ای از تجربیات جنگ چریکی در ایران، چریکهای فدائی خلق، چاپ دوم
دی 1357 پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357
دی 1356 پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
فروردین 1357 پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
فروردین 1356 پیام سازمانهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
اردیبهشت 1355 تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند
فروردین 1355 تز گروه جزنی، مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده‌ترین وظایف کمونیستهای ایران در شرایط کنونی، تنظیم شده در پائیز 1346
خرداد 1357 جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده
آذر 1357 جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
شهریور 1357 جنبش خلق و طبقه کارگر، تحلیلی از بیمه کارگران، گزارشی از اعتصاب در ماشینسازی تبریز، چند خبر
اردیبهشت 1354 جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن
1394 چریک باز مصلوب (مروری بر زندگی و اندیشه‌های چریک فدایی خلق، شهید بنیان‌گذار، حسن ضیاء ظریفی)، نسرین ناصری
آذر 1356 چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356
حزب توده و کودتای 28 مرداد 32، حسن ضیاء ظریفی
مرداد 1352 خاطرات یک چریک در زندان، چریکهای فدائی خلق
اردیبهشت 1357 در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357
مرداد 1352 درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352
آبان 1357 درباره شرایط عینی انقلاب، محمد حرمتی‌پور – اشرف دهقانی، نسخه تایپی
آبان 1357 درباره شرایط عینی انقلاب، محمد حرمتی‌پور – اشرف دهقانی، نسخه چاپی
تابستان 1386 دربارۀ روشنفکر، یک بحث قلمی (1352 – 1353)، مصطفی شعاعیان – حمید مؤمنی
مهر 1352 دفاعیات کارگر انقلابی رفیق شهید هوضنگ تره‌گل و مصاحبه "الهدی" با یک چریک
دو اثر از: و. ای. لنین، سوسیالیسم و دین و درباره رابطه حزب طبقه کارگر با دین، انتشارات خلق (در خدمت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران)
1395 روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تا بهمن 1357، حیدر تبریزی
زندگینامه اولین چریک فدائی زن رفیق مهرنوش ابراهیمی
بهار 1382 زندگینامه حسن ضیاء ظریفی، دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی
1353 علل، نحوه تشکیل و سیر تاریخی جریان های منشعب از حزب توده ایران، 1353
کارنامه خون، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اردیبهشت 1355 گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران، 1-تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز (جزنی – ظریفی)، 2- بررسی نظرات گروه در رابطه با شرایط ایران و مسائل انقلاب، 3- زندگی‌نامه 7 انقلابی شهید از گروه (جزنی – ظریفی)
خرداد 1355 گروه شهر، تئوری و زندگینامه 9 چریک، جریکهای فدایی خلق، 1355
مرداد 1357 گزارشاتی از: مبارزات دلیرانه مردم خارج از محدوده!
شهریور 1393 گفت و گوهای درونی بین سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
بهمن 1357 مبارزه در لرستان؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران –لرستان
متن آموزشی شماره 2، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
1358 مسئله ملی و طرح آن در مبارزات رهائی بخش ایران، گروه محمد چوپانزاده
ملاحظاتی دربارۀ "درباره‌ی انقلاب"
آذر 1357 نامه‌ای به دوستان پلاتفرم چپ
نقدی بر کتاب اسپارتاکوس، اشرف دهقانی