رفتن به محتوای اصلی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تا 22 بهمن 1357
آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر فروردین 1353
آنچه یک انقلابی باید بداند، علی اکبر صفایی فراهانی مرداد 1381
از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون‌تشکیلاتی اعضاء و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق – شاخه تبریز آبان 1376
اسنادی از چریکهای فدائی خلق پیرامون سیستم پلیس سیاسی و تجارب بازجوئی آبان 1352
اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده
انقلاب ویتنام، مسائل اساسی و تکالیف اصلی، لودوان دبیر اول حزب کارگران ویتنام، 1973 بهار 1353
باز هم درباره وظایف اساسی...، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آذر 1357
بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، خرداد ماه 1353 خرداد 1363
بزرگی یک رود، زندگی چریک فدائی خلق ایرج سپهری، ابراهیم گچی‌لو
پاره‌ای از تجربیات جنگ چریکی در ایران، چریکهای فدائی خلق، چاپ دوم اسفند 1351
پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357 دی 1357
پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی دی 1356
پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل فروردین 1357
پیام سازمانهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل فروردین 1356
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند اردیبهشت 1355
تز گروه جزنی، مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده‌ترین وظایف کمونیستهای ایران در شرایط کنونی، تنظیم شده در پائیز 1346 فروردین 1355
جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده خرداد 1357
جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357 آذر 1357
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
جنبش خلق و طبقه کارگر، تحلیلی از بیمه کارگران، گزارشی از اعتصاب در ماشینسازی تبریز، چند خبر شهریور 1357
جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن اردیبهشت 1354
چریک باز مصلوب (مروری بر زندگی و اندیشه‌های چریک فدایی خلق، شهید بنیان‌گذار، حسن ضیاء ظریفی)، نسرین ناصری 1394
چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356 آذر 1356
حزب توده و کودتای 28 مرداد 32، حسن ضیاء ظریفی
خاطرات یک چریک در زندان، چریکهای فدائی خلق مرداد 1352
در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357 اردیبهشت 1357
درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352 مرداد 1352
درباره شرایط عینی انقلاب، محمد حرمتی‌پور – اشرف دهقانی، نسخه تایپی آبان 1357
درباره شرایط عینی انقلاب، محمد حرمتی‌پور – اشرف دهقانی، نسخه چاپی آبان 1357
دربارۀ روشنفکر، یک بحث قلمی (1352 – 1353)، مصطفی شعاعیان – حمید مؤمنی تابستان 1386
دفاعیات کارگر انقلابی رفیق شهید هوضنگ تره‌گل و مصاحبه "الهدی" با یک چریک مهر 1352
دو اثر از: و. ای. لنین، سوسیالیسم و دین و درباره رابطه حزب طبقه کارگر با دین، انتشارات خلق (در خدمت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران)
روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تا بهمن 1357، حیدر تبریزی 1395
زندگینامه اولین چریک فدائی زن رفیق مهرنوش ابراهیمی
زندگینامه حسن ضیاء ظریفی، دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی بهار 1382
علل، نحوه تشکیل و سیر تاریخی جریان های منشعب از حزب توده ایران، 1353 1353
فدائی شهید احمد جلیل افشار
فدائی شهید بیژن جزنی
فدائی شهید حسن ضیاظریفی
فدائی شهید سعید کلانتری
فدائی شهید عباس سورکی
فدائی شهید عزیز سرمدی
فدائی شهید محمد چوپان‌زاده
کارنامه خون، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران، 1-تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز (جزنی – ظریفی)، 2- بررسی نظرات گروه در رابطه با شرایط ایران و مسائل انقلاب، 3- زندگی‌نامه 7 انقلابی شهید از گروه (جزنی – ظریفی) اردیبهشت 1355
گروه شهر، تئوری و زندگینامه 9 چریک، جریکهای فدایی خلق، 1355 خرداد 1355
گزارشاتی از: مبارزات دلیرانه مردم خارج از محدوده! مرداد 1357