آزاد ملّت، آذربایجان ملی مجلیسینین رسمی روزنامه‌سی
05 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 1
07 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 2
09 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 3
11 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 4
14 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 5
15 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 6
17 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 7
19 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 8
21 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 9
23 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 10
28 اسفند 1324 آزاد ملّت، شماره 12
فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 15
09 فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 16
11 فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 17
13 فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 18
15 فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 19
فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 20
27 فروردین 1325 آزاد ملّت، شماره 25
04 اردیبهشت 1325 آزاد ملّت، شماره 27
09 اردیبهشت 1325 آزاد ملّت، شماره 29
اردیبهشت 1325 آزاد ملّت، شماره 39
خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 41
05 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 42
07 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 43
12 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 45
14 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 46
16 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 47
19 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 48
21 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 49
23 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 50
26 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 51
28 خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 52
خرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 53
تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 54
04 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 55
06 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 56
11 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 58
13 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 59
16 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 60
18 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 61
20 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 62
23 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 63
25 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 64
27 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 65
30 تیر 1325 آزاد ملّت، شماره 66
01 مرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 67
مرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 68
مرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 69
مرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 70
10 مرداد 1325 آزاد ملّت، شماره 71