رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون
جنبش کارگری جهان در صد سال پیش، فردریش انگلس، برگردان انتشارات سوسیالیزم (بیژن) پاییز 1358
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون بهمن 1390
جنگ بزرگ، از مدرسه امیریان...، نادر ابراهیمی اسفند 1358
جنگ داخلی در فرانسه، 1871، کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام 1380
جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس، مارکس – انگلس – لنین 1356
جهان نفت در جهان مارکس، سیروس بینا پاییز 1394
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی شهریور 1347
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا زمستان 1358
چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی 20 مهر 1396
چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی بهار 1360
چند سؤال از حزب توده، ک. آرش 21 آبان 1358
چند مبحث در اقتصاد سیاسی، رزا لوگزامبورگ
چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی
چنین گفت میرحسین، مجموعه سخنرانی‌ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی، از بهمن 1387 تا اسفند 1389 تیر 1391
چه کرده‌اند و چرا؟ دومین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، مهرماه 1359، ناریا مهر 1359
چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران 29 شهریور 1361
چهار مقاله از لنین: - انحلال‌طلبان افشاء میشوند، - مبارزه برای مارکسیسم، - از سخنرانی در اولین کنگرۀ سراسری دربارۀ آموزش و پرورش، - سخنرانی در دومین کنگرۀ سراسری معلمان انترناسیونال
چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز پاییز 1363
چهارمین سال جنگ...، د. کاساتکین، و. اوشاکوف 1363
چهره‌های سیمون ماشار، انجمن تئاتر ایران
چهل نفر در سنندج، مریوان و سقز تیرباران شدند، روزنامه اطلاعات 06 شهریور 1358
حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی 1326
حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی زمستان 1358
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان 1382
حرفهای بچه‌های بهرنگ، شمارۀ اول، دیسفان دی 1358
حزب پان ایرانیست، 1288 – 1330 ش، مظفر شاهدی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی بهار 1389
حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران (1361 – 1357)، دکتر کامران امین آوه
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حزب دمکرات کردستان و انقلاب، بهزاد خوشحالی
حقایقی از توطئه پاوه تا "فتح" مهاباد 2، در کردستان چه‌ها که شنیدیم!، جمعیت آزادی
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مصطفی خان 1327
حقیقت ساده، خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط خانم منیره برادران 15 اسفند 1375
حماسه یپرم، بانضمام شرح احوال گروه گوگونیان و حزب داشناکسویتون 22 شهریور 1355
حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین اسفند 1358
حمید اشرف، آمیزه سرود و فلز، تیمور پیروانی مرداد 1390
خائنی که از نو باید شناخت، نگاهی به «کتاب عبور از بحران» به قلم هاشمی رفسنجانی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی دی 1378
خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران، آلبرت سهرابیان مهر 1379
خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری دی 1379
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سال 1360 - 1363 02 دی 1377
خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده 1397
خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری) 1299 تا 1329، به کوشش کاوه بیات – مجید تفرشی 1370
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای تابستان 1372
خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده 1378
خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)، حبیب لاجوردی 1375
خاطرات عزت شاهی، به همت: محسن کاظمی آذر 1384
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول، ویلهلم لیتن 1368
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد اول تابستان 1371
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم تابستان 1371