رفتن به محتوای اصلی
احسان طبری
آموزش فلسفۀ علمی یا «بنیاد آموزش انقلابی»
از دیدار خویشتن 1382
از میان ریگ‌ها و الماس‌ها، ترانه‌های خوابگونه خرداد 1390
الفبای مبارزه، احسان طبری، چاپ جدید تابستان 1390
الفبای مبارزه، توضیحی ساده و کوتاه از جهان‌بینی مارکسیسم – لنینیسم برای نوآموزان، چاپ سوم
برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، احسان طبری
برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، جلد 1، احسان طبری، متن کامل 1387
برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، جلد 2، فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران، جامعه ایران در دوران رضا شاه، احسان طبری 1387
برخی مسائل حاد انقلاب ایران، مجموعه مقالات، احسان طبری 1358
بنیاد آموزش انقلابی، احسان طبری پاییز 1390
تاریخ یک بیداری، منظومه هجایی در شش بند مهر 1400
جامعه ایران در دوران رضاشاه
جستارهایی از تاریخ، احسان طبری، چاپ جدید بهار 1390
خانواده برومند، احسان طبری 1358
در این سو و آنسوی آرمان انقلابی، احسان طبری
در باره منطق عمل، چکونه می‌توان به عمل اجتماعی مبنای علمی بخشید؟ چاپ سوم 1384
دربارۀ شیوۀ بحث و رفتارِ مبارزان با یکدیگر 08 مرداد 1398
دیالکتیک مبارزۀ سیاسی و موازین اخلاقی پاییز 1399
سطح امروزین فلسفه یا ترازنامه ای از اندیشه انقلابی، احسان طبری، چاپ دوم 1384
شرارۀ مغرور، مجموعۀ 29 قصۀ مینی‌مالیستی (داستان کوچک)، احسان طبری، گردآوری، ویرایش و بازنشر: امید فروردین 1400
شعر امروز ایران و مسائل آن، گفت‌وکوی سیاوش کسرایی و احسان طبری و چند پی‌افزوده (شامل مشاعره دو شاعر و چند مقاله نظری به خامه طبری...)، در گرامی‌داشت خجسته زادروز طبری (19 بهمن) و کسرایی (5 اسفند)، گردآورندگان: امید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلب‌زاده بهمن 1401
شغالشاه، قصه برای کودکان و نوجوانان 1358
شناخت و سنجش مارکسیسم، احسان طبری 1368
نوشته‌های فلسفی و اجتماعی، احسان طبری، جلد اول، چاپ سوم 1386
نوشته‌های فلسفی و اجتماعی، احسان طبری، جلد دوم، چاپ سوم 1386
«نیروی سوم» (پایگاه اجتماعی امپریالیسم)، اثری منسوب به رفیق احسان طبری