نشریه‌های گوناگون
پاییز 1379 آزادی، دور دوم، شماره 22 و 23، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران
13 مرداد 1358 آسیای جوان، شماره 2
12 خرداد 1358 استقلال، سال اول، شماره اول
11 خرداد 1358 ایرانشهر، دور جدید، شماره 2
07 دی 1367 بسوی وحدت، شماره 7
تابستان 1378 پرسش، فصلنامه سیاسی، اجتماعی و علمی، شماره 2
دی 1326 پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 12
مهر 1332 پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 68 - 69
آبان 1359 پیروزی، ماهنامه سیاسی - اجتماعی، شماره 2
فروردین 1359 پیشتاز نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت، سال دوم، شماره 4
اردیبهشت 1358 چشمه، نشریه دانشجویان دموکرات دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 1
1357 در راستای انقلاب، سرتوک، نشر سرخ، دفتر اول
25 مرداد 1332 دیشب دربار خائن ایران دست بیک کودتای نظامی زد ولی عقیم ماند، بسوی آینده
بهمن 1362 راه آزادی، گاهنامه جمعیت اقامه، شماره 1، ویژه‌نامه انقلاب
بهار 1375 ساوالان درگی سی، شماره 2
24 خرداد 1324 ستاره سرخ، شماره 15، سال اول
1361 صور اسرافیل، مجموعه کامل، میرزاعلی‌اکبرخان دهخدا، میرزاجهانگیرهان صور اسرافیل، (مجموعه‌ی متون و اسناد تاریخی، کتاب پنجم)
آبان 1373 علم و جامعه، سال 16، شماره 123
فروردین 1359 فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 1
فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 2
آذر 1358 کار و هنر، گاهنامه، شماره 1
دی 1358 کار و هنر، گاهنامه، شماره 2
تابستان 1359 کتاب فصل، کانون نویسندگان و شاعران گرگان، شماره 2 - 3
گاهنامه، نشریه انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه مشهد، ویژه روز جهانی کارگر
01 تیر 1359 لوح، دفتری در قصه، دوره‌ی دوم، شماره 1
پاییز 1366 میزگرد، شماره 3
آبان 1361 نظم کارگر، بولتن سراسری کمیته‌های عمل کارگری، شماره 3
خرداد 1369 هبوط، گاهنامه، علی فیاض، شماره 1
20 دی 1358 هفته نامه جنبش کارگری شماره 5، ارگان سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری