فهرست مطالب کار شماره 11، 27 اردیبهشت 1358

عنوان

صفحه

فشار و اختناق بر مطبوعات

1

چریکهای فدائی خلق آماده‌اند در جبهۀ نبرد فلسطین علیه امپریالیسم بجنگند

1

آقای امیرانتظام دیگر نمیتوانید مردم را فریب دهید

1

انقلاب باید زندگی مردم را از پایه دگرگون کند

1

در برخورد با بازداشت غیرقانونی 41 فدائی خلق دولت جانب توطئه‌گران را گرفته است

1

کارگران سخن میگویند

2

کارگران: کارخانه «الیاف» را ملی کنید

3

توطئه‌های ضدکارگری به نفع چه کسانی است؟

3

سندیکای کارگران شهرداری بندر ترکمن تشکیل شد

3

کارگران کارخانه آزمایش شیراز توطئه‌های کارفرما را خنثی می‌کنند

3

تشکیل سندیکای کارگران چاپخانه

3

نقدی بر کتاب «مادر» گورکی: «مادر» توصیف واقعیت زندگی و مبارزۀ کارگران است

4

کارگران "سیمرغ" کرمان: توهین به مقام کارگر را تحمل نمی‌کنیم

4

شعر: زنده باد اتحاد رنجبران

4

چگونه سرمایه‌داران کارگران را استثمار می‌کنند؟

5

انقلاب و دهقانان

6

دهقانان روستاهای ایلام خواهان برکناری مسئولین ادارات دولتی هستند

6

مبارزه کارگران ابریشم‌کار شمال و تأثیر آن بر منطقه

6

راهپیمائی و اعتراض کارگران راه‌سازی

6

پیام شورای کارگران کارخانه نئوپان گنبد

6

پرداخت حقوق با فروش وسایل شرکت

6

اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه

6

دربارۀ حزب طبقۀ کارگر (4)

7

اقتصاد سیاسی: پول یا گردش کالا (1)

7

نامه یک کارگر: دولت انقلابی نیست

9

نامه یک کارگر "مستضعف": تلویزیون پابرهنگان و مبارزان واقعی را خوب بشناسید!

9

چرا هنوز به قوانین پوسیده و ضدمردمی گذشته استناد میکنید؟

9

«نماینده کارفرما» «از طرف کارگران» صحبت میکند

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان (2)

جنبش «چارتیستها» در انگلستان

10

پیامهای همبستگی سازمانهای سیاسی و کارگری جهان به سازمان ما به مناسبت اول ماه مه

10

خلق زیمبابوئه (رودزیا) توطئه امپریالیستها و عواملش را درهم خواهد شکست

10

اعتصابات کارگری برزیل را می‌لرزاند

10

اعتصاب رانندگان حمل و نقل فولاد در امریکا

10

مطبوعات «آزادند» به شرط اینکه «حقایق» را ننویسند!

12

تصاحب خانه‌های پرسنل ارتش توسط زاغه‌نشینان

12

مبارزه کارگران در کارخانه «وزنه» چگونه شکل گرفت

12

گزارشی از یک نشریه کارگری: «فولاد»

12

"در" این شوراهای بی‌داوری و خانه‌های بی‌انصاف را ببندید

12