فهرست مطالب کار شماره 12، 3 خرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

غریو آزادیخواهانه دریائی از انسان: اختناق نابود است انقلاب پیروز است

1

خجسته باد اتحاد کارگران زحمتکشان و هواداران آنها

1

با تمام قدرت از شوراهای انقلابی کارگری دفاع کنیم

1

دربارۀ اخراج کارگران

1

راهپیمائی علیه امپریالیزم امریکا

1

شورای اسکان گودنشینان: گودنشین‌ها باید هرچه زودتر دارای خانه شوند

1

کارگران سخن میگویند: وزیر کار نماینده کارفرماست!

2

وزارت کار و کمیته‌ها جانب کارفرما را می‌گیرند!

3

کارگران، کنترل کنندگان اصلی کارخانه‌ها

3

در «سد کو» چه می‌گذرد؟

3

کارگری دست به خودسوزی زد

3

کانون دیپلمه های بیکار

3

از حداقل ثمرات انقلابی خود بی‌بهره مانده‌ایم

3

اعتصاب و تحصن کارگران کوره‌پزخانه‌ها

3

یادت هست؟ «همشهری»

4

شعر: شلیک به قلب ستم، از مرکز ستم

4

خواستهای جمعیت بدهکاران وام مسکن

6

روستائیان میگویند: حق خود را خواهیم گرفت!

6

گردهمائی نمایندگان شوراهای ترکمن صحرا

6

حمله به کتابفروشی‌ها

6

خبرهای روستائی

6

خواستهای روستائیان ینگی‌آباد چای از محال میانه (گرمرود)

6

دست مرتجعان و قداره‌بندان کوتاه

6

دربارۀ حزب طبقۀ کارگر (5)

7

اقتصاد سیاسی: پول یا گردش کالا (2)

7

روستائیان را در ایجاد شوراهای ده یاری دهیم

8

نامه یک کارگر از اداره‌ی توانیر: نگاه‌های آشنا

9

آقای فروهر: آیا باید از مبارزه دست برداریم و مثل همیشه در خدمت سرمایه‌داران باشیم؟

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان

انقلاب 1848 میلادی فرانسه سرآغاز انقلابات اروپا

10

پیامهای همبستگی سازمانهای سیاسی و کارگری جهان به سازمان ما به مناسبت اول ماه مه

10

انقلاب باید زندگی مردم را از پایه دگرگون کند (2)

11

امپریالیزم جنایتکار امریکا به چه چیز اعتراض میکند؟

12

سخنی با دانش‌آموزان

12

هنر مردمی هنوز هم مورد یورش است!

12

یاد شهدا گرامی باد

12

انتخاب شورایعالی کانون زندانیان سیاسی

12